लेखी परीक्षा ई-प्रवेशपत्र

   
  Select the first letter of your name
   
  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
   
   
   
  Candidate Name
   
  UBALE RAJESH CHANDRAKANT (प्रभाग समन्वयक (Cluster Co-Ordinator) (तालुका अभियान कक्षातील पद))
  UGALE BALU RAMDAS (प्रभाग समन्वयक (Cluster Co-Ordinator) (तालुका अभियान कक्षातील पद))
  UIKE GOVINDSA CHANDRASA (डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (Data Entry Operator) ( तालुका अभियान कक्षातील पद))
  UKE MADHURI EKNATH (प्रभाग समन्वयक (Cluster Co-Ordinator) (तालुका अभियान कक्षातील पद))
  UKEY ASHISH SIDDHARTH (प्रभाग समन्वयक (Cluster Co-Ordinator) (तालुका अभियान कक्षातील पद))
  UKEY MACHINDRA DHANRAJ (प्रभाग समन्वयक (Cluster Co-Ordinator) (तालुका अभियान कक्षातील पद))
  UKEY PRITI TULSIDAS (प्रभाग समन्वयक (Cluster Co-Ordinator) (तालुका अभियान कक्षातील पद))
  UMAP AMOL SHRAVAN (प्रभाग समन्वयक (Cluster Co-Ordinator) (तालुका अभियान कक्षातील पद))
  UMBARKAR RAMESHWAR DAMU (प्रभाग समन्वयक (Cluster Co-Ordinator) (तालुका अभियान कक्षातील पद))
  UNDRE MANGESHKUMAR SURESH (शिपाई (Peon) (तालुका अभियान कक्षातील पद))
  UNDRE MANGESHKUMAR SURESH (प्रभाग समन्वयक (Cluster Co-Ordinator) (तालुका अभियान कक्षातील पद))
  UNTWAL VALMIK SANTOSH (प्रभाग समन्वयक (Cluster Co-Ordinator) (तालुका अभियान कक्षातील पद))
  UTKAMWAR KUNAL KANHAIYA (लेखापाल (Accountant) (जिल्हा अभियान कक्षातील पद))